Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 1. Objednávka
  1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovom portáli predávajúceho vyplnením online formuláru. Objednávku predávajúci potvrdí spotrebiteľovi telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
   Takto potvrdená objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
  2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail.
   Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru), a to najdlhšie po dobu troch rokov od ich sprístupnenia spotrebiteľom.
  3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v obchodnom systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Úhrada za produkty objednané prostredníctvom obchodného systému predávajúceho je možná len prostredníctvom prevodu alebo vkladu na účet predávajúceho a musí byť vykonaná do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo limitovať počet kusov objednávaného tovaru v jednej objednávke na 3 kusy a druh tovaru.
 2. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy
  1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zaslania. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi telefonicky alebo elektronicky e-mailom.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:
   • ak sa produkt prestane vyrábať alebo dodávať, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 pracovných dní,
   • ak do 12 dní nebude suma pripísaná na účet predávajúceho,
   • nie je možné sa skontaktovať so spotrebiteľom (chybne uvedené telefónne číslo alebo e-mail, spotrebiteľ je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
  3. Spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. v platnom znení právo odstúpiť od zmluvy:
   • z dôvodu zmeny ceny oproti cene uvádzanej v e-shope, a to e-mailom najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky,
   • bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru.
  4. Odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na e-mailovú adresu eshop@ate.sk alebo písomne na adresu AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad.
  5. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o nákupe tovaru. Pokiaľ spotrebiteľ tovar už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (nie na dobierku), v pôvodnom a nepoškodenom obale, tovar nesmie byť poškodený a tovar musí byť kompletný.
  6. Predávajúci vráti spotrebiteľovi po doručení tovaru na adresu predajcu zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom termíne na účet alebo adresu kupujúceho.
 3. Dodacie lehoty
  1. Dodacia lehota od objednania tovaru je v rozmedzí od 3 do 21 pracovných dní odo dňa pripísania sumy uvedenej v potvrdení objednávky v plnej výške na účet predávajúceho.
  2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takom prípade bude predávajúci spotrebiteľa o tejto skutočnosti telefonicky alebo e-mailom informovať.
 4. Cena, platobné podmienky a prepravné
  1. Cena produktu je stanovená v e-shope. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, daňových alebo colných sadzieb a pod.
  2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, resp. platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Card Pay.
  3. V celkovej sume určenej na úhradu sú započítané náklady na prepravu prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Slovenska. Náklady na prepravu produktu mimo územia Slovenskej republiky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.
 5. Preberanie tovaru
  1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar doručený Slovenskou poštou.
  2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
  3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktu(om) prevzatím tovaru a pripísaním plnej sumy ceny na účet predávajúceho.
  4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom.
 6. Záruka a servis
  1. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
  2. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku a prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
  3. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný telefonicky, písomne alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
  2. Dodávané tovary sú opatrené logom predávajúceho, ktoré je ochrannou známkou registrovanou Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ich ďalší predaj bez predošlého písomného súhlasu predávajúceho je zakázaný.
  3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
  4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
  7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a/alebo Občianskeho zákonníka.
  8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti 01.07.2012.

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF